www.templatki.com
www.templatki.com

 

  
Menu główne
Start
Aktualności
Historia szkoły
Położenie szkoły
Innowacje pedagogiczne
Kadra nauczycielska
Galeria
Informacje dla rodziców
Szukaj
Archiwum
Pliki do pobrania
Galeria

Głosoów: 0
pisanki2.jpg
 

Głosoów: 0
checiny19.jpg
 

Głosoów: 0
g7.jpg
Imieniny
28 Maja 2015
Czwartek
Imieniny obchodzą:
Augustyn, German,
Jaromir, Priam,
Wiktor, Wiktoriusz,
Wilhelm, Wrócimir
Do końca roku zostało 218 dni.
Odwiedziło nas

www.templatki.com
ROK SZKOLNY 2014/2015
Autor: Administrator   
środa, 20 sierpień 2014

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej w Starachowicach

 

ogłasza nabór do klas I

 

W roku szkolnym 2015/16 do klasy pierwszej przyjmowane są:

- dzieci 7 letnie (urodzone w 2008 r.)

- dzieci 6 letnie (urodzone w  2009 r.).

 

Do szkoły zostaną przyjęte:

- dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, na podstawie karty zgłoszenia wypełnionej przez rodziców/prawnych opiekunów i złożonej do Dyrektora Szkoły w terminie 1 – 31 marca 2015 r.

 

- dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony do Dyrektora Szkoły w terminie 1 – 31 marca 2015 r. (jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

 

Karty zgłoszenia i wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły należy:

- pobierać w Sekretariacie Szkoły lub ze strony internetowej – zakładka Pliki do pobrania

 - złożyć w Sekretariacie Szkoły - do 31 marca 2015 r. 

 

MISJA

KSZTAŁTOWANIE  DZIECKA  ODPOWIEDZIALNEGO, OTWARTEGO  NA  INNYCH,

ŚWIADOMEGO DOKONYWANYCH  WYBORÓW

WIZJA

W pracy dydaktyczno - wychowawczej opieramy się na uniwersalnych wartościach ogólnoludzkich. Stwarzamy warunki do kształcenia człowieka myślącego i wrażliwego. Jesteśmy placówką przyjazną dziecku oraz otwartą na jego inicjatywy. Każdy nasz uczeń osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości.

 

Pozostajemy wierni tradycji i historii rodzimej ziemi. Wychowujemy uczniów na odpowiedzialnych, uczciwych i samodzielnych obywateli. Przygotowujemy ich do życia we współczesnej Europie i świecie oraz sprostania wyzwaniom przyszłości.

 Nasz absolwent:

·    ma poczucie własnej godności i wartości

·    jest ciekawy świata i żądny wiedzy

·    wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce

·    komunikuje się w języku obcym

·    korzysta z nowoczesnych technologii komunikacyjnych

·    jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki

·    potrafi efektywnie żyć i pracować we współczesnym świecie

·    szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe regionu, Polski i Europy

·    ma poczucie przynależności do „małej i wielkiej Ojczyzny”

·    szanuje symbole narodowe

·    odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości

·    rozumie innych i potrafi z nimi współpracować

·    jest otwarty na innych, szczery, życzliwy

·    dba o bezpieczeństwo swoje i innych

·    jest kulturalny i odpowiedzialny

·    dba o swoje ciało i zdrowie

·    rozumie znaczenie ekologii

 

Osiągamy to poprzez:

·tworzenie atmosfery przyjaznej uczniowi, sprzyjającej zdobywaniu wiedzy i umiejętności

·stworzenie wszystkim uczniom warunków do indywidualnego, harmonijnego i wszechstronnego rozwoju

·wykwalifikowaną kadrę systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat pracy

·aktywizujące metody nauczania

·wykorzystywanie w procesie kształcenia techniki informacyjnej

·szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i zdolności twórcze uczniów

·stwarzanie warunków umożliwiających uczniom słabszym i z dodatkowymi potrzebami sprostanie wymaganiom edukacyjnym

·dobrze wyposażone pracownie: przedmiotowe, językowe, komputerowe

·przestrzeganie zasad demokratycznego funkcjonowania społeczności szkolnej

·wspieranie rodziców w obowiązkach wychowawczych

·działania na rzecz środowiska

·rzetelną realizację celów i zadan zawartych w ustawie o systemie oświaty oraz statucie szkoły. 

Zmieniony ( piątek, 27 luty 2015 )