www.templatki.com
www.templatki.com

 

  
Menu g堯wne
Start
Aktualno軼i
Historia szko造
Po這瞠nie szko造
Innowacje pedagogiczne
Kadra nauczycielska
Galeria
Informacje dla rodzic闚
Szukaj
Archiwum
Pliki do pobrania
Galeria

G這so闚: 0
21.jpg
 

G這so闚: 0
wysypisko4.jpg
 

G這so闚: 0
wiosna55.jpg
Imieniny
25 Lutego 2017
Sobota
Imieniny obchodz:
Bolebor, Cezary,
Konstancjusz,
Maciej, Ma貪orzata,
Modest, Nicefor
Do ko鎍a roku zosta這 310 dni.
Odwiedzi這 nas

www.templatki.com
og這szenie 224870 PDF Drukuj E-mail
Autor: Administrator   
czwartek, 25 wrzesie 2008

 

 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Starachowice: Renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wokó

budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Numer og這szenia: 224870 - 2008; data zamieszczenia:

25.09.2008

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Szko豉 Podstawowa Nr 9 im. Partyzantw Ziemi Kieleckiej , ul. Mrozowskiego 5, 27-200 Starachowice, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 0-41 274-55-56, fax. 0-41 274-55-56.

Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.sp9-starachowice.fc.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMモWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiaj帷ego: Renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wok budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane, nie przys逝guje odwo豉nie.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wok budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach. Zakres rzeczowy zamwienia obejmuje : - renowacj tarasu - wykonanie opaski izolacyjnej wok budynku - wymian stolarki drzwiowej.

II.1.4) Wsplny S這wnik Zamwie (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si z這Ŝenie oferty cz窷ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這Ŝenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMモWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 16.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ。E ZAMモWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie 膨da wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAΣ

Opis warunkw udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tych warunkw: O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy spe軟iaj warunki okre郵one

w art. 22 ust. 1 Prawa zamwie publicznych:

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie,

2) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, W zakresie osb zdolnych do wykonania zamwienia wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby posiadaj帷ej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamwienia,

3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zamwienia,

4)nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamwie publicznych. Ocena spe軟ienia warunkw udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie o鈍iadcze i dokumentw wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formu造 spe軟ia - nie spe軟ia. Nie spe軟ienie chociaŜby jednego warunku, skutkowa b璠zie wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania..

Informacja o o鈍iadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟iania warunkw udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟ienia warunkw udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1, wykonawca sk豉da o鈍iadczenie zawarte w formularzu OFERTA. 1. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamwie Publicznych, Ŝ康a za陰czenia do oferty: a) aktualnego odpisu z w豉軼iwego rejestru albo aktualnego za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, jeŜeli odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej niŜ 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw wyst瘼uj帷ych wsplnie ww. dokument musi by z這Ŝony przez kaŜdego wykonawc. 2. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, Ŝ康a za陰czenia do oferty: a) wykazu wykonanych robt budowlanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie zamwienia, a jeŜeli okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krtszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swoim rodzajem i warto軼i robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zamwienia, z podaniem ich warto軼i oraz daty i miejsca wykonania - sporz康zonego wg za陰cznika -

DO名IADCZENIE ZAWODOWE Do wykazu naleŜy za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, Ŝe wykazane

roboty zosta造 wykonane naleŜycie. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw ubiegaj帷ych si wsplnie o udzielenie zamwienia, ww. warunek mog spe軟ia 陰cznie. b) wykazu osb i podmiotw, ktre b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamwienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i; Wymagane jest wykazanie minimum: 1 osoby posiadaj帷ej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamwienia. Do wykazu naleŜy za陰czy dokument potwierdzaj帷y posiadanie uprawnie oraz za鈍iadczenie o wpisie do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego.

W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw ubiegaj帷ych si wsplnie o udzielenie zamwienia, ww. warunek wykonawcy mog spe軟ia 陰cznie..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMモWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Wykorzystana b璠zie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktrej dost瘼na jest specyfikacja istotnych warunkw zamwienia:

http://www.sp9-starachowice.fc.pl/.

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia moŜna uzyska pod adresem: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia moŜna uzyska pod adresem: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj
Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.3.4) Termin sk豉dania wnioskw o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 10:30, miejsce: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.3.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

Pliki do pobrania

1. Formularz - do鈍iadczenia

2. Formularz  - oferta

3. Przedmiar

4. SWIZ

5. Specyfikacja techniczna

6. Wzór umowy 

 

 

Zmieniony ( wtorek, 16 grudzie 2014 )
 
« wstecz   dalej »