in the server error log.

and the actions you performed just before this error.

your request.

More information about this error may be available admin@emsdetten05.de to inform them of the time this error occurred, misconfiguration and was unable to complete 500 Internal Server Error

The server encountered an internal error or

Please contact the server administrator at

www.templatki.com
www.templatki.com

 

  
Menu g堯wne
Start
Aktualno軼i
Historia szko造
Po這瞠nie szko造
Innowacje pedagogiczne
Kadra nauczycielska
Galeria
Informacje dla rodzic闚
Szukaj
Archiwum
Pliki do pobrania
Galeria

G這so闚: 0
wiosna12.jpg
 

G這so闚: 0
talent47.jpg
 

G這so闚: 0
p16.jpg
Imieniny
28 Czerwca 2016
Wtorek
Imieniny obchodz:
Amos, Ireneusz,
J霩ef, Leon, Pawe,
Raissa, Zbros豉w
Do ko鎍a roku zosta這 187 dni.
Odwiedzi這 nas

www.templatki.com
og這szenie 224870 PDF Drukuj E-mail
Autor: Administrator   
czwartek, 25 wrzesie 2008

 

 OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU

Starachowice: Renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wokó

budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach

Numer og這szenia: 224870 - 2008; data zamieszczenia:

25.09.2008

OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Szko豉 Podstawowa Nr 9 im. Partyzantw Ziemi Kieleckiej , ul. Mrozowskiego 5, 27-200 Starachowice, woj. 鈍i皻okrzyskie, tel. 0-41 274-55-56, fax. 0-41 274-55-56.

Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.sp9-starachowice.fc.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMモWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamwieniu przez zamawiaj帷ego: Renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wok budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach.

II.1.2) Rodzaj zamwienia: roboty budowlane, nie przys逝guje odwo豉nie.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamwienia: Przedmiotem zamwienia jest renowacja tarasu oraz wykonanie opaski wok budynku Szko造 Podstawowej nr 9 w Starachowicach. Zakres rzeczowy zamwienia obejmuje : - renowacj tarasu - wykonanie opaski izolacyjnej wok budynku - wymian stolarki drzwiowej.

II.1.4) Wsplny S這wnik Zamwie (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza si z這Ŝenie oferty cz窷ciowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這Ŝenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMモWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 16.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ。E ZAMモWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj帷y nie 膨da wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAΣ

Opis warunkw udzia逝 w post瘼owaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tych warunkw: O udzielenie zamwienia mog ubiega si wykonawcy, ktrzy spe軟iaj warunki okre郵one

w art. 22 ust. 1 Prawa zamwie publicznych:

1) posiadaj uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie,

2) posiadaj niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuj potencja貫m technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, W zakresie osb zdolnych do wykonania zamwienia wymagane jest wykazanie minimum 1 osoby posiadaj帷ej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamwienia,

3) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj帷ej wykonanie zamwienia,

4)nie podlegaj wykluczeniu z post瘼owania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamwie publicznych. Ocena spe軟ienia warunkw udzia逝 w post瘼owaniu zostanie dokonana na podstawie zawartych w ofercie o鈍iadcze i dokumentw wymaganych w pkt 7 SIWZ - wg formu造 spe軟ia - nie spe軟ia. Nie spe軟ienie chociaŜby jednego warunku, skutkowa b璠zie wykluczeniem wykonawcy z post瘼owania..

Informacja o o鈍iadczeniach i dokumentach, jakie maj dostarczy wykonawcy w celu potwierdzenia spe軟iania warunkw udzia逝 w post瘼owaniu: W celu potwierdzenia spe軟ienia warunkw udzia逝 w post瘼owaniu okre郵onych w art. 22 ust. 1, wykonawca sk豉da o鈍iadczenie zawarte w formularzu OFERTA. 1. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa Zamwie Publicznych, Ŝ康a za陰czenia do oferty: a) aktualnego odpisu z w豉軼iwego rejestru albo aktualnego za鈍iadczenia o wpisie do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, jeŜeli odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zg這szenia do ewidencji dzia豉lno軼i gospodarczej, wystawionego nie wcze郾iej niŜ 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania ofert. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw wyst瘼uj帷ych wsplnie ww. dokument musi by z這Ŝony przez kaŜdego wykonawc. 2. Zamawiaj帷y w celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada niezb璠n wiedz i do鈍iadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, Ŝ康a za陰czenia do oferty: a) wykazu wykonanych robt budowlanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed dniem wszcz璚ia post瘼owania o udzielenie zamwienia, a jeŜeli okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krtszy - w tym okresie, odpowiadaj帷ych swoim rodzajem i warto軼i robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zamwienia, z podaniem ich warto軼i oraz daty i miejsca wykonania - sporz康zonego wg za陰cznika -

DO名IADCZENIE ZAWODOWE Do wykazu naleŜy za陰czy dokumenty potwierdzaj帷e, Ŝe wykazane

roboty zosta造 wykonane naleŜycie. W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw ubiegaj帷ych si wsplnie o udzielenie zamwienia, ww. warunek mog spe軟ia 陰cznie. b) wykazu osb i podmiotw, ktre b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamwienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamwienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynno軼i; Wymagane jest wykazanie minimum: 1 osoby posiadaj帷ej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamwienia. Do wykazu naleŜy za陰czy dokument potwierdzaj帷y posiadanie uprawnie oraz za鈍iadczenie o wpisie do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego.

W przypadku sk豉dania oferty przez wykonawcw ubiegaj帷ych si wsplnie o udzielenie zamwienia, ww. warunek wykonawcy mog spe軟ia 陰cznie..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMモWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Wykorzystana b璠zie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na ktrej dost瘼na jest specyfikacja istotnych warunkw zamwienia:

http://www.sp9-starachowice.fc.pl/.

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia moŜna uzyska pod adresem: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

Specyfikacj istotnych warunkw zamwienia moŜna uzyska pod adresem: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj
Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.3.4) Termin sk豉dania wnioskw o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 16.10.2008 godzina 10:30, miejsce: Szko豉 Podstawowa nr 9 pokj Sekretariat ul. Mrozowskiego 5 27- 200 Starachowice.

IV.3.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

Pliki do pobrania

1. Formularz - do鈍iadczenia

2. Formularz  - oferta

3. Przedmiar

4. SWIZ

5. Specyfikacja techniczna

6. Wzór umowy 

 

 

Zmieniony ( wtorek, 16 grudzie 2014 )
 
« wstecz   dalej »