Informacje dla rodziców
Autor: Administrator   
niedziela, 04 styczeń 2015

 NAPISZ DO NAS

 Adres:  27-200 Starachowice, 

ul. Oświatowa 5

Tel./Fax: 41 274-55-56

E-mail:  Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (Dyrekcja Szkoły)
Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć (Rada Rodziców)

 

KOMUNIKATY

 W roku szkolnym 2017/2018 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej

na podstawie:

-  §5 ust. 1-2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017 poz. 1603)
będą:
∙               2  V  2018 r.
∙               4  VI 2018 r.
∙               5  VI 2018 r.
∙               6  VI 2018 r.
∙               7  VI 2018 r.
∙               8  VI 2018 r.
na podstawie:
-  §5 ust.5  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.2017 poz. 1603)
podlegającymi odpracowaniu w soboty będą:

Dni wolne

Data

odpracowania

Zajęcia edukacyjne

według planu z dnia

tygodnia

11.06. 2018 r.

30. 09. 2017 r.

poniedziałek

12.06. 2018 r.

28. 10. 2017 r.

wtorek

13.06. 2018 r.

25. 11. 2017 r.

środa

14.06. 2018 r.

16. 12. 2017 r.

czwartek

15.06. 2018 r.

27. 01. 2018 r.

piątek

18.06. 2018 r.

03. 03. 2018 r.

poniedziałek

19.06. 2018 r.

24. 03. 2018 r.

wtorek

20.06. 2018 r.

28. 04. 2018 r.

środa

21.06. 2018 r.

26. 05. 2018 r.

czwartek

Decyzja powyższa został podjęta za zgodą organu prowadzącego szkołę – tj. Gminy Starachowice, po konsultacjach i uzyskaniu pozytywnych opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego


  Harmonogram spotkań nauczycieli z rodzicami

   w roku szkolnym 2017/2018

Zebrania ogólne – godz. 1630

Klasy 0 - III

 

Klasy IV - VII

do 8 września 2017 r.

06. 11. 2017 r.

5 - 9. 02. 2018 r. wywiadówki

07. 05. 2018 r.

do 8 września 2017 r.

07. 11. 2017 r.

5 - 9. 02. 2018 r. wywiadówki

08. 05. 2018 r.

 

Konsultacje nauczycieli uczących w kl. IV – VII

(otwarte wtorki) w godz. 1700 – 1800

07. 11. 2017 r.

02. 01. 2017 r.

10. 04. 2018 r.

08. 05. 2018 r.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ RADY RODZICÓW 

Rada Rodziców jest współgospodarzem szkoły. Jej celem jest reprezentowanie rodziców i podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia działalności szkoły.


Rada Rodziców:
- współtworzy z radą pedagogiczną program wychowawczy i profilaktyki
- opiniuje zmiany w Statucie Szkoły, szkolny zestaw podręczników, wprowadzenie innowacji pedagogicznych, oceny pracy nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
- podejmuje działania pobudzające aktywność rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły
- wybiera ubezpieczyciela uczniów
- gromadzi fundusze służące do wspierania działalności szkoły.
Fundusze te najczęściej wykorzystuje się je na:
- dotowanie szkolnych imprez i uroczystości o charakterze kulturalnym
- dofinansowanie do przeprowadzanych remontów,
- dofinansowanie do wycieczek klasowych,
- zakup nagród rzeczowych dla wyróżnionych uczniów,
- zakup pomocy dydaktycznych.
Od roku 2012 na Przewodniczącą Rady Rodziców jest P. Anna Jankowska.

BIBLIOTEKA

 

 
  
 
Biblioteka miejscem przyjaznym dla czytelnika „Dużo więcej niż w Internecie znajdziesz w szkolnej bibliotece”.

 Takim hasłem biblioteka zachęca do korzystania z jej różnorodnej oferty dydaktyczno- wychowawczej wszystkich, tj. uczniów klas 0-VI, nauczycieli, rodziców i absolwentów „Dziewiątki”.

W ramach pracy pedagogicznej prowadzona jest przez nauczycieli bibliotekarzy edukacja czytelnicza i medialna dla uczniów klas I-III oraz IV-VI. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów do samodzielnego poszukiwania informacji i ich odbioru oraz świadomego korzystania ze środków masowego komunikowania się.

Od trzech lat realizowana jest innowacja pedagogiczna  Biblioterapia – „Moje Ja w krainie bajek i baśni”. W bieżącym roku szkolnym uczestniczą w zajęciach chętni uczniowie z klas III. 

Ważnym aspektem pracy pedagogicznej jest rozwijanie kultury czytelniczej uczniów.

Jednym z działań cieszących się popularnością jest włączenie się do ogólnopolskiej akcji

„Uwalniamy książki”;dotyczy ono uczniów, nauczycieli jak i rodziców.

Koło Przyjaciół Biblioteki- od lat zaprasza i gromadzi zainteresowanych książką  i biblioteką uczniów klas IV-VI. Wśród różnorodnych form pracy szczególnie widoczne są przygotowywane przez członków koła małe formy teatralne, m.in. z okazji uroczystości pasowania uczniów klas I na czytelników, Dnia Pluszowego Misia,  Dnia Otwartego Szkoły, Dnia Teatru.

 Biblioteka to także funkcjonujące od kilku lat Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, ułatwiające pracę nauczycielom oraz naukę uczniom.  

 DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY SZKOLNEJ

  

 

  Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie wychowawczym i profilaktyki. Zajęcia świetlicowe zapewniają uczniom opiekę wychowawczą przed i po zakończonych zajęciach. Do zadań świetlicy należy:                                                 

 - organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do  samodzielnego myślenia;

 - organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny 

 - organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań,uzdolnień.

 - stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki  oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

 - upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz      

dbałość o zachowanie zdrowia.

 -rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

            -organizowanie dożywiania i wdrażanie zasad kulturalnego zachowania się podczas posiłków

            -prowadzenie ćwiczeń profilaktyczno – wychowawczych zapobiegających agresji u dzieci.

            Świetlica prowadzi zajęcia w dwóch grupach.Godziny pracy świetlicy corocznie dostosowywane są do potrzeb rodziców i uczniów. Wychowawcy świetlicy ściśle współdziałają z rodzicami, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. 

 

PRACA PEDAGOGA SZKOLNEGO

Pedagogiem w szkole jest Pani mgr M. ChałacińskaRealizuje zadania w zakresie:

- udziela pomocy uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rówieśniczych, rodzinnych szkolnych.

- udziela pomocy rodzicom i nauczycielom w ich pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

- realizuje z uczniami klas IV - VI program profilaktyczny "Spójrz inaczej".

- organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom, którzy znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

- podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych.

- dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów z obwodu szkoły.

 

 

  

GABINET LOGOPEDYCZNY

 

  

 Terapię logopedyczną w Naszej szkole prowadzi pani mgr Teresa Adamczyk.

 

Logoterapia skupia się przede wszystkim na korygowaniu wad i zaburzeń mowy, co w prostej zależności zapobiega trudnościom i niepowodzeniom w nauce. Wszyscy wiemy jak ważną rolę w życiu człowieka pełni umiejętność swobodnego i precyzyjnego komunikowania się z otoczeniem. Sprawność językowa jest atutem w nawiązywaniu kontaktów społecznych, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, wiedzy, pozwala na wyrażanie własnych sądów, uczuć i upodobań. Wobec powyższego, świadome usprawnianie mowy oraz korygowanie wszelkich zaburzeń ułatwi dziecku osiągnięcie sukcesów w nauce.

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami w szkole sprawowana jest przez higienistkę szkolną p. Elżbietę Ruszkiewicz zatrudnioną w ZOZ „Wamed”

Godziny pracy higienistki:

Poniedziałek 7.30-15.00

Wtorek 7.30-15.00

Czwartek 7.30-15.00


Cele i główne kierunki działań to:
 

· Prowadzenie dokumentacji medycznej uczniów.
· Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi i społecznymi.
· Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia.
· Organizowanie profilaktycznych badań lekarskich tzw. Bilansów zdrowia.
· Wykonywanie testów przesiewowych i ich interpretacje.
· Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
· Prowadzenie grupowej profilaktyki próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi.
· Współpraca z dyrektorem szkoły, nauczycielami i rodzicami.

 

 

 

 

 

 

Zmieniony ( poniedziałek, 27 listopad 2017 )