RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE L 119.1 – dalej RODO
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA ul. Oświatowa 5,  27-200 Starachowice
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 41 274 55 56, e-mail wojciech.gawecki@starachowice.eu lub pisemnie na adres siedziby.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Określono cele przetwarzania twoich danych. Twoje dane przetwarzane będą:

  1. na podstawie twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
  2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
ODBIORCY DANYCH Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (korygowania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Administrator Danych Osobowych

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 9

im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej